Home
Język hiszpański online
Czasownik język hiszpański PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 07 June 2010 08:50

Gramatyka: Czasownik - język hiszpański

Czasownik w języku hiszpańskim odmienia się przez osoby i liczbę. Czasownik może występować w czterech trybach: orzekającym, łączącym, warunkowym, rozkazujący. Czasownik w języku hiszpańskim może występować w stronie czynnej  i biernej. Isnieją trzy formy bezosobowe formy czasownika: bezokolicznik, imiesłów czynny, imiesłów bierny

Czasowniki w języku hiszpańskim dzielimy na 3 grupy koniugacyjne, z charakterystycznymi końcówkami bezokolicznika:

 • Czasowniki regularne:

Odmieniają się przez odcięcie końcówki bezokolicznika (-ar, -er, -ir) i zastąpienie jej odpowiednimi końcówkami osobowymi.

  • I Koniugacja – entrar › wchodzić

  Singular (liczba pojedyncza) Plural (liczba mnoga)
 1 osoba yo entro nosotros entramos
 2 osoba tú entras vosotros entráis
 3 osoba él, ella, usted entra ellos, ellas, ustedes entran
 • II Koniugacja – comer › jeść

  Singular (liczba pojedyncza) Plural (liczba mnoga)
 1 osoba yo como nosotros comemos
 2 osoba tú comes vosotros coméis
 3 osoba él, ella, usted come ellos, ellas, ustedes comen
 • III Koniugacja – vivir › żyć

  Singular (liczba pojedyncza) Plural (liczba mnoga)
 1 osoba yo vivo nosotros vivimos
 2 osoba tú vives vosotros vivís
 3 osoba él, ella, usted vive ellos, ellas, ustedes viven
 • Czasowniki zwrotne:

Czasowniki posiadające zaimek zwrotny (się) odmieniają się i posiadają odrębne formy dla poszczególnych osób w języku hiszpańskim. Przykładami takich czasowników są takie które posiadają se np: llamarse (nazywać się), czy lavarse (myć się).

  Singular (liczba pojedyncza) Plural (liczba mnoga)
 1 osoba yo › me nosotros › nos
 2 osoba tú › te vosotros › os
 3 osoba él, ella, usted › se ellos, ellas, ustedes › se

Np. Me lavo - myję się.

Przykłady:

Ana y Miguel se casaron el ano pasado.
Manuel se fue a casa a las dos.
No voy con vosotros al cine, me quedo en casa.

 

 • Czasownik gustar:

Czasownik gustar (lubić, podobać się), podobnie jak i inne niżej wymienione są czasownikami, które nie odmieniają się przez wszystkie osoby, a ich forma zależy od liczby rzeczownika w zdaniu.

Według tej reguły występują dwie formy – gusta i gustan

 • (A mi ) Me gusta esta película. – podoba mi się ten film. (liczba pojedyńcza)
 • (A mi) Me gustan estos coches. – podobają mi się te samochody. (liczba mnoga)
 • (A ella ) Le gusta comer paella. – lubi jeść paelle. (ona to lubi, przed czasownikiem liczba pojedyńcza)
 • (A él) Le gustan los libros de Carlos Ruíz Zafón. – lubi książki C.R.Zafona (liczba mnoga)
 • (A nosotros) Nos gusta pasar el tiempo jugando al voleibol. – lubimy spędzać czas grając w siatkówkę.
 • (A nosotras) Nos gustan los perros de raza. – lubimy rasowe psy.

Czasowniki typu gustar zawsze występują z zaimkami zwrotnymi !

Innymi czasownikami, które odmieniają się w ten sposób są:
 • encantar (zachwycić)
 • interesar (interesować)
 • molestar (przeszkadzać)
 • fastidiar (wzbudzać odrazę)
 • fascinar (zafascynować)
 • doler (boleć)

 

 • Ser / Estar - dwa czasowniki oznaczające "być"

 

Użycie czasowników ser/estar/haber w języku hiszpańskim

Polskiemu czasowniki „być” odpowiadają czasowniki ser, estar oraz haber. Użycie odpowiedniego czasu stanowi dla Polaków duża trudność przy nauce języka hiszpańskiego.

W języku hiszpańskim występują dwa czasowniki oznaczające być, dla odróżnienia: ser - określa cechy stałe, pochodzenie, płeć, kolory itp...; zaś estar - określa położenie lub stan. Zależnie od tego jaki używamy czasownik być może on mieć różne znaczenie np: ser guapo - być ładnym; estar guapo - ładnie wyglądać.

Czasownik ser

 • przy określeniu czasu
 • w orzeczeniu imiennym jeśli orzecznikiem jest rzeczownik albo zaimek
  • Somos estudiantes. (Jesteśmy studentami.)
  • Este mi coche. (To jest mój samochód.)
 • Przy wyrażaniu przynależności:
  • Este bolso es de Monica. (Ta torebka jest Moniki.)
 • W znaczeniu zdarzyć się, odbywać
  • Eso fue en 1990 (To było w 1990.)
 • Przy określeniu pochodzenia, wyznania, przekonań politycznych itp.
  • Carmen es de Madrid (Carmen jest z Madrytu).
  • Nosotros somos polocos. (Jesteśmy Polakami.)

Czasownik estar

 • Dla określenia położenia
 • Przy określeniach czasu w zwrotach:
  • Estamos a martes (mamy wtorek)
  • Estamos en mayo. (mamy maj)
 • Przy wyrażaniu stanu prześciowego:
  • La mesa está limpia. (Stół jest czysty.)
  • Monica está enfadada. (Maria jest zła - obrażona.)
 • Z przymiotnikami vivo, muerto
 • w zwrotach está bien (dobrze), está mal (żle)

Czasownik haber

Czasownik haber nie ma samodzielnego znaczenia w języku hiszpańskim, jest czasownikiem posiłkowym tworzącym czasy złożone.
Użycie hay jako podmiot niekonkretny (poprzedzony rodzajnikiem nieokreślonym, liczebnikiem, zaimkiem nieokreślonym)

 • En la playa hay mucha gente. (Na plaży jest dużo ludzi.)
 • En Madrid hay muchos museos. (W Madrycie jest dużo muzeów.)

Strona sprawdzona przez Panią Agnieszkę Łękawe

Last Updated on Wednesday, 25 July 2012 20:55
 
Liczebnik język hiszpańki online PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 07 June 2010 07:58

Liczebniki język hiszpański

 
Liczebniki główne Liczebniki porządkowe
1 uno  primero (a)
2 dos segundo
3 tres tercero
4 cuatro cuarto
5 cinco quinto
6 seis sexto
7 siete séptimo
8 ocho octavo
9 nueve noveno 
10 diez décimo
11 once undécimo, décimoprimero
12 doce duodécimo, décimosegundo
13 trece décimotercero
14 catorce décimocuarto
15 quince décimoquinto
16 dieciseis  décimosexto
17diecisiete  décimo séptimo
18dieciocho  décimoctavo
19 diecinueve  décimonono
20 veinte vigésimo
21veintiuno  vigésimo primero
22 veintidos  vigésimo segundo
23 veintitres  vigésimo tercero
24 veinticuatro  vigésimo cuarto
25veinticinco  vigésimo quinto
26veintiseis  vigésimo sexto
27veintisiete  vigésimo séptimo
28veintiocho  vigésimo octavo
29 veintinueve  vigésimo nono
30 treinta trigésimo
31 treinta y uno trigésimo primero
40 cuarenta cuadragésimo
50 cincuenta quincuagésimo
60 sesenta sexagésimo
70 setenta septuagésimo
80 ochenta octogésimo
90 noventa nonagésimo
100 ciento centésimo
101 ciento uno centésimo primero
200 doscientos ducentésimo
300 trescientos tricentésimo
400 cuatrocientos cuadringéntesimo
500 quinientos quingentésimo
600 seiscientos sexcentésimo
700 setecientos septingentésimo
800 ochocientos octingentésimo
900 novecientos noningentésimo
1000 mil milésimo 
Last Updated on Saturday, 14 July 2012 07:17
 
Rzeczownik Język Hiszpański online PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 07 June 2010 07:41
Rzeczownik – język hiszpański

W języku hiszpańskim odróżnia się tylko 2 rodzaje gramatyczne: męski (el género masculino) i żeński (el género femenino).

 • Rzeczowniki rodzaju męskiego kończą się przeważnie na -o (np. chico – chłopiec), -aje, -ma lub na spółgłoskę -n lub -r.
 • Rzeczowniki rodzaju żeńskiego kończą się na -a (podobnie jak w języku polskim, np. chica – dziewczyna), -d, -z, -ción, -dad.

Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczownika w języku hiszpańskim

Forma męska

Forma żeńska

Rzeczowniki zakończone na –o
(El hermano – brat)

Zamiana –o w –a
(la Hermana – siostra)

Zakończone na spółgłoskę
El español (Hiszpan)

Dodajemy – a
  la española (hiszpanka)

 

El actor
El poeta – poeta

Dodanie Koncówki –esa –iz -ina

La actriz – aktorka
La poetisa - poetka

Tworzenie liczby mnogiej – hiszpański

Forma pojedyńcza –rzeczownik

Forma mnoga

- koncówka – samogłoska nieakcentowana oraz –á, é, ó
El hombre ( mężczyzna)

Dodanie koncówki –s

Los hombres ( mężczyźni)

Rzeczownik zakończony na spółgłoskę
La flor (kwiat)

Dodanie koncówki –es
Las flores (kwiaty)

Koncówka –í, ú
El esqui (narta)

- dodanie koncówki –es
los esquies (narty)

Koncówka – z
La nuez (orzech)

Zamiana –z na –ces
  Las neuces (orzechy)

Uwaga: Rzeczowniki zakończone na –s, akcentowane na drugą lub trzecią sylabę od końca w nie zmieniają formy w liczbie mnogiej np.:

 • El paraguas (parasol) – los paraguas (parasolki)
 • El tocadiscos (adapter) – los tocadiscos (adaptery)

Stronę sprawdziła Pani Agnieszka Łękawa

Last Updated on Saturday, 14 July 2012 07:26
 
Rodzajnik Język Hiszpański Online PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 28 May 2010 08:12

Rodzajnik – El Artículo Język Hiszpański

Rodzajnik Określony – Artículo Determinado

Rodzajnik określony stawiamy przed rzeczownikiem -  który jest znany rozmówcy, był wcześniej wspomniany lub jest jedyny w swoim rodzaju. 

Rodzajnik Określony - Artículo Determinado

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Rodzaj Męski

El

los

Rodzaj żeński

La

las

Rodzaj nijaki

Lo

 

Użycie rodzajnika określonego

Przed nazwiskiem – Le señora García no ha llegado – Pani García nie przyszła

Gdy podajemy wiek – los 23 años – w wieku 23 lat

Dni tygodnia – El lunes – poniedziałek

Godziny – Es la una – jest pierwsza

Gdy wskazujemy lub opisujemy - El de barba est mi padre – mężczyzna z brodą to mój ojciec

Procenty – El trienta por ciento – trzydzieści procent

 

Rodzajnik nieokreślony - Artículo Indeterminado

Rodzajnika nieokreślonego w języku hiszpańskim używamy gdy wskazuje jeden z elementów w większej grupie (określa osobę, przedmiot, zjawisko jedno z tego samego rodzaju) lub gdy mówimy o czymś po raz pierwszy.

Rodzajnik Określony - Artículo Indeterminado

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Rodzaj Męski

Un

Unos

Rodzaj żeński

una

unas

Rodzaj nijaki

Lo

 

 

Użycie rodzajnika nieokreślonego w języku hiszpańskim

Przed rzeczownikiem, który określa zjawisko jedno z wielu tego samego rodzaju

 • Dame un vaso. – Daj mi jakąś szklankę, – gdy prosimy kogoś o jakąkolwiek szklankę, nie o specyficzną szklankę (np.:  twoją ulubioną czerwoną wzorkiem – w takim wypadku użyjemy rodzajnika określonego).
 • Kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy
  • Ayer vi una pelicula en la tele – wczoraj oglądałem film w TV
 • Po formie hay
  • En esta calle hay un cine– na tej ulicy jest kino

Rodzajnik niokreślony opuszczamy

 • Przed słowami – distinto (różny), doble (podwójny), igual (jednakowy), medio (pół), otro (inny), tan (taki), tanto (tyle)
 • Przed wyrażeniami okolicznikowymi sposobu
  • Preguntó con calma – zapytał spokojnie
 • W porównaniach
  • Ella es mejor cocinera que yo – One jest lepsza kucharką niż ja
   Stronę sprawdziła Pani Agnieszka Łękawa

 

Last Updated on Saturday, 14 July 2012 07:20